1
Một người yên tĩnh như vậy, ngày ngày ngồi trong phòng vẽ tranh, nhìn mấy thứ kia.
Anh chưa từng ôm cô vội vàng như vậy, chặt tới mức ngay cả xương sườn của cô cũng đau.

Comments

Who Upvoted this Story